گردهمایی یاران شورشگر درروز جمعه 18 جون 2021 : اعتراض به سیرک انتخاباتی رژیم در ایران

Share

روز جمعه 18 جون 2020 گردهم میایم جهت اعلام رای من سرنگونی  رژیم ضد بشر آخوندی و آری به جمهوری دمکراتیک

گرد هم میاییم جهت همراهی با کانونهای شورشی – زندانیان سیاسی- 1500 قربانی قیام آبانماه 98 و خانواده های داغداراشان (که خواستار تحریم انتخابار و عدم همکاری با رژیم فاشیست آخوندی هستند) و حمایت از موسسان پنجم .  حاضر – حاضر – حاضر

Share