کانادا – همبستگی اشرف‌نشانان تورنتو با جوانان و مردم خوزستان علیه رژیم ضدبشری

Share

همبستگی با قیام خوزستان -2

تظاهرات جمعی از اشرف نشانان در تورنتو در کارزار جهانی همبستگی با جوانان و مردم دلیر خوزستان در خیزض و قیام  علیه رژیم ضدبشری آخوندی

همبستگی با قیام خوزستان -3

همبستگی با قیام خوزستان -4

همبستگی با قیام خوزستان -5

Share