تظاهرات همبستگی و حمایت از اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران در اتاوا – مونترال – تورنتو

Share

 

اشرف نشانان و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در کانادا روز شنبه  11ژوئن برابر با 21 خردادماه 1401 شهرهای  تورنتو، مونترال، اتاوا، با تظاهرات همبستگی و حمایت  خوداز قیامهای مردم ایران و محکوم کردن دیکتاتوری آخوندی را به‌دلیل سرکوب و جنایاتش علیه مردم ایران پرداختند.

 

اتاوا

-اتاوا یاران شورشگر - 2

-اتاوا یاران شورشگر - 3

تورنتو 

-تورنتو- یاران شورشگر - 0

-تورنتو- یاران شورشگر - 1

 

مونترال 

-مونترال یاران شورشگر - 0

-مونترال یاران شورشگر - 1

 

Share