دعوتنامه انجمن ایران دمکراتیک کانادا به اجلاس جهانی ایران آزاد 2022

Share

ocratic Association – Canada

Email: info@irandemocratic.org

www.IranDemocratic.org

2022

كميته هاي پارلمانترها براي يك ايران آزاد و دمكراتيك در  كشورهاي مختلف جهان وجوامع ايرانيان در

با احترام شما را به اجالس جهاني دو روزه ايران آزاد 2022 براي نيل به عدالت و دمكراسي در ايران، که در روزهاي شنبه23 و يكشنبه 24 ژوئيه 2022 برگزار ميشود، دعوت ميكنند. اين  برنامه همزمان در آلبانی، آلمان و چند کشور ديگر برگزار  می شود و همزمان دهها هزار نفر ديگر از سراسر جهان به آن  میپيوندند.

چند صد تن از سياستمداران و شخصيت هاي برجسته از كليه احزاب سياسی از پنج قاره جهان شامل نمايندگان پارلمان، مقامات اسبق از جمله نخست وزيران و وزراي ارشد به عنوان سخنران، ميهمان افتخاری ويا ناظران سياسي در اين مراسم شرکت خواهند کرد.

در اين اجالس بینظير، وخامت وضعيت حقوق بشر از جمله ادامه  دستگيريهاي خودسرانه، شكنجه هاي سيستماتيك و اعدامهاي  غيرقانوني شامل قتل عام زندانيان سياسي بويژه در تابستان سال  67 ،اوجگيري گسترده نارضايتي هاي مردم، وضعيت انفجاري جامعه و  سلسله قيامهاي اقشار مختلف در ايران دراعتراض به بحرانهاي 

اقتصادي و سياسي – اجتماعي، ابعاد فعاليتهای شرورانه رژيم در كشورهاي منطقه و حمايت واشاعه تروريسم سپاه پاسداران و گروههاي  نيابتي تروريست آن درمنطقه، اروپا، آمريكا و جهان، ادامه

Iran Democratic Association – Canada

Email: info@irandemocratic.org

www.IranDemocratic.org

برنامه هاي مخفي تسليحات موشكي و اتمي براي تهديد و شانتاژ  جامعه بين المللي، و همچنين نقش و جامعه بين المللي و چشم  انداز آينده ايران مورد بحث و گفتگو ميباشند.

2022 24 23

اطالعات تكميلي متعاقبا داده خواهد شد

ليست اسامي برخي كميته هاي پارلمانترها براي ايران آزاد و  انجمن هاي اسپانسركننده:

كميته بين اللمللي پارلمانترها براي يك ايران دمكراتيك؛ دوستان  ايران آزاد در پارلمان اروپا؛ كميته منتخبين فرانسه براي يك ايران  دمكراتيك؛ كميته بريتانيايي براي آزادي ايران؛ كميته آلماني  همبستگي براي ايران آزاد؛ كميته پارلمانترهاي ايتاليايي براي ايران  آزاد؛ كميته حمايت از حقوق بشر در ايران؛ كميته بلژيكي پارلمانترها  و شهرداران براي يك ايران دمكراتيك؛ كميته بين المللي در جستجوي  عدالت؛ كميته نورديك براي يك ايران آزاد و عليه بنيادگرايي؛ انجمن  حقوق بشر نوين؛ كميته كانادايي دوستان ايران دمكراتيك ؛ كميته  پارلمانترهاي پرتغال براي ايران آزاد، كميته دوستداران هلندي براي  يك ايران آزاد : كميته استراليايي هاي حامي دمكراسي در ايران ؛  كميته پارلمانترهاي روماني براي ايران آزاد؛ كميته سوئيسي براي  دمكراسي و سكوالريسم در ايران، كميته همبستگي عربي اسالمي با مقاومت  ايران؛ انجمنها و جوامع ايرانيان از سراسر اروپا، آمريكا، كانادا و  استراليا ) آپ آ( و ……

 

Share