مسعود رجوی: انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود

Share

 

مسعود رجوی: اکنون به خامنه‌ای خلیفهٔ پابه‌گور ارتجاع که دو سال نان قتل‌عام کرونا را خورد باید گفت: خدا همان خدای ۵۷ و درهم کوبندهٔ رژیم شاه است که اکنون دستش از آستین خلق قهرمان و جوانان شورشگر و آزادی‌ستان بیرون آمده تا کار شیخ و رژیم ولایت فقیه را یک‌سره کند.

انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود

 

Share