جان برد وزیر خارجه سابق کانادا یکی از امضا کنندگان بیانیه ۶۸حقوقدان و کارشناس حقوق‌بشر خطاب به دولت بلژیک: دیپلمات محکوم شده رژیم ایران را آزاد نکنید

September 9, 2022 EditorM 0
Share

در میان امضا کنندگان جان برد وزیر خارجه سابق کانادا، جفری رابرتسون، پروفسور اریک داوید، لرد آلتون و اد ملکرت به چشم می‌خورد ۶۸کارشناس برجسته حقوق‌بشر […]

Share