گردهمایی جهانی ایران آزاد – نه به شیخ و شاه و دیکتاتوری – آری به جمهوری و دموکراسی – اول مرداد (۲۳ژوئیه ۲۰۲۲))

Share

گردهمایی جهانی ایران آزاد – ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با قیام و ارتش آزادی- نه به شیخ و شاه و دیکتاتوری – ری به جمهوری و دموکراسی – اول مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ژوئیه ۲۰۲۲)

گردهمایی جهانی ایران آزاد

Share