آکسیون هواداران مقاومت در آستانه سفر روحانی جنایتکار به سازمان ملل در نیویورک و در ادامه جنبش دادخواهی در برابر پارلمان فدرال کانادا در آتاوا- ۱۶سپتامبر

Share

هواداران مقاومت در آستانه سفر روحانی جنایتکار به سازمان ملل در نیویورک و در ادامه جنبش دادخواهی در برابر پارلمان فدرال کانادا آکسیونی برگزار کردند و ضمن محکوم کردن نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و اخراج روحانی جنایتکار از سازمان ملل شدند

Share