آکسیون هواداران مقاومت در آستانه سفر روحانی جنایتکار به سازمان ملل در نیویورک و در ادامه جنبش دادخواهی درتورنتو – کانادا – ۱۶سپتامبر

Share

هواداران مقاومت در آستانه سفر روحانی جنایتکار به سازمان ملل در نیویورک و در ادامه جنبش دادخواهی در میدا لستمن تورنتو ـ کانادا آکسیونی برگزار کردند و ضمن محکوم کردن نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و اخراج روحانی جنایتکار از سازمان ملل شدند

Share